Privacyverklaring Waalstappers

Waalstappers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.waalstappers.nl
Silvia van Es is de Functionaris Gegevensbescherming van Waalstappers.
De functionaris is te bereiken via info@waalstappers.nl.

Persoonsgegevens
Waalstappers verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam - verplicht
● Geslacht - verplicht
● Geboortejaar - verplicht
● E-mailadres - verplicht
● Profielfoto (avatar) - optioneel

Deze gegevens worden gebruikt voor communicatieve en statistische doeleinden en dienen correct te zijn. Het is van belang dat abonnees van Waalstappers weten met wie zij communiceren en met wie zij aan activiteiten deelnemen.  Online maken we afspraken voor fysieke ontmoetingen. Dat heeft als voorwaarde dat we als abonnees van Waalstappers online zichtbaar en herkenbaar zijn voor elkaar.
Uitgangspunten hierbij zijn transparantie en betrouwbaarheid. Het is daarom niet toegestaan fictieve gegevens te gebruiken.
Ter verificatie van de juistheid van de persoonsgegevens kan de Functionaris Gegevensbescherming vragen naar een identificatiebewijs.
Het afsluiten van een abonnement bij Waalstappers impliceert instemming met deze regels.

Zichtbaarheid van persoonsgegevens
Geslacht, geboortedatum en emailadres zijn alleen zichtbaar voor medewerkers die een
functie binnen de organisatie Waalstappers vervullen en uit hoofde van die functie kennis
moeten hebben van deze gegevens. Dat geldt bijvoorbeeld voor de administratie van
abonnees.
De overige persoonsgegevens (voor- en achternaam) zijn alleen zichtbaar voor abonnees.
Voor- en achternaam worden gebruikt voor de communicatie tussen abonnees.

Overige gegevens
● Loginnaam is alleen zichtbaar voor de gebruiker en functionarissen van Waalstappers.
● Wachtwoord is alleen zichtbaar voor de gebruiker en wel alleen op moment van creatie. Dit wordt versleuteld opgeslagen.
● Functionele gegevens als activiteit deelname, chatberichten en commentaren zijn alleen zichtbaar voor abonnees.
●  Financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, betalingen, meedoenregeling, etc.): alleen
zichtbaar voor functionarissen van de financiële administratie

● Abonnees mogen geen persoonsgegevens, zoals mobiele nummers, uitwisselen onder de
vlag = verantwoordelijkheid van Waalstappers, ook niet ten behoeve van communicatie met
betrekking tot activiteiten. Deze communicatie verloopt via de activiteit op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van Waalstappers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@waalstappers.nl.

Beeldmateriaal
Bij activiteiten kunnen er foto’s en/of filmopnames gemaakt worden, die gepubliceerd worden op de website van Waalstappers en/of social media. Wanneer abonnees herkenbaar in beeld zijn, dan wordt ter plaatse aan de leden gevraagd om toestemming voor het maken en verwerken van beeldmateriaal. Abonnees die geen toestemming verlenen, worden in de gelegenheid gesteld om buiten beeld te blijven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Waalstappers neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waalstappers) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Waalstappers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens verstrekken aan derden
Waalstappers verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ook kan het zo zijn dat geanonimiseerde en cumulatieve gegevens verstrekt worden aan derden t.b.v. bijvoorbeeld subsidies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Waalstappers gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om de website te optimaliseren en statistische informatie te verzamelen om haar doelstellingen te kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Waalstappers.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, anonimisering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@waalstappers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
Waalstappers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

Beveiliging persoonsgegevens
Waalstappers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@waalstappers.nl.

Waalstappers